algemeen

u moet betalen & werkgevers

opdrachtgevers

advocatuur & notariaat

vragen & antwoorden

werkgevers:

Moet ik als werkgever voldoen aan het verzoek van de deurwaarder?

Als werkgever bent u verplicht om mee te werken aan het informatieverzoek van de deurwaarder, de verwerking van het beslag dat de deurwaarder bij u legt en de verdere afwikkeling en naleving van het beslag. De basis van deze verplichtingen is omschreven in de artikelen 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen.

Zo bepaalt art. 475g lid 3 Rv dat een deurwaarder die het recht heeft om beslag te leggen tegen een schuldenaar (er moet dus wel een betekend dwangbevel of vonnis zijn) aan degene van wie hij vermoedt dat deze aan de schuldenaar periodieke betalingen verricht mag vragen of dit zo is. 

Hoe komt de deurwaarder aan mijn gegevens als werkgever?

Op basis van artikel 475g lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mag de deurwaarder die het recht heeft om beslag te leggen (er moet dus wel een betekend dwangbevel of vonnis zijn) bij het UWV om opgave van de geregistreerde inkomstenbronnen vragen. Het UWV geeft dus op welke rechtsverhoudingen zij geregistreerd heeft staan. 

Omdat deze informatie soms niet meer klopt doet de deurwaarder bij de desbetreffende werkgever daarom meestal navraag. Aan de werkgever wordt daarbij ook gevraagd of er al meer beslagen liggen, of er preferente beslagen liggen en of er andere omstandigheden zijn die van belang kunnen zijn. Deze informatie is belangrijk omdat de deurwaarder mede op basis daarvan zijn klant kan adviseren of het leggen van beslag zinvol zal zijn. Hiermee kunnen eventueel kosten voor uw werknemer worden voorkomen. 

Het staat u uiteraard vrij om, naar aanleiding van ons informatieverzoek, het gesprek met uw werknemer aan te gaan om te bezien of het voorgenomen beslag nog kan worden voorkomen. Wij mogen u als werkgever geen verdere informatie verstrekken m.b.t. de vordering. 

Wat als een werkgever niet meewerkt?

Als een werkgever niet meewerkt aan het gelegde beslag, bijvoorbeeld door geen verklaring af te leggen, door een onvolledige of foutieve verklaring af te leggen of door geen gelden af te dragen, kan de schuldeiser op basis van artikel 477a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een zo genoemde verklaringsprocedure starten. De werkgever wordt in dat geval gedagvaard en kan worden veroordeeld om alsnog mee te werken, om alsnog te betalen met daarbij een schadevergoeding en zelfs om de volledige vordering te voldoen.

De vordering die de schuldeiser op de werknemer heeft gaat dan dus in zijn geheel over op de werkgever. 

Ik heb als werkgever de verklaring bij het beslag ingevuld en geretourneerd, wat nu?

Bij het beslag zit een formulier dat u moet invullen. Aan de achterkant van het formulier staat een uitleg, maar als u hulp nodig heeft horen wij dat natuurlijk graag. De inhoud van het formulier is wettelijk vastgesteld. Als deurwaarder mogen wij daar dus niets aan wijzigen. Het formulier retourneert u aan ons. Wij informeren daarna zowel u als uw werknemer.

Het formulier moet u uiterlijk binnen 2 weken na het gelegde beslag invullen en retourneren maar al direct als het beslag gelegd is is het u verboden om afdrachten aan uw werknemer te doen die hoger zijn dan de beslagvrije voet. 

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat buiten het beslag valt en staat vermeld in het document dat u van de deurwaarder heeft ontvangen. U mag aan uw werknemer dus nog maximaal deze beslagvrije voet uitkeren. Meer informatie over de beslagvrije voet vindt u verder op onze site. 

Naar aanleiding van uw verklaring ontvangt u van de deurwaarder informatie over het verdere verloop. U dient maandelijks het inkomen, inclusief vakantiegelden, 13de maand, bonus, overwerk of overige toeslagen dat boven de beslagvrije voet valt aan de deurwaarder af te dragen totdat de gehele vordering is voldaan. Het totaalbedrag zal uiteindelijk hoger zijn dan dat in het beslagdocument staat zoals u dat van de deurwaarder heeft gekregen. Dat komt omdat er doorgaans rente over de vordering verschuldigd is en omdat de deurwaarder voor de verwerking van elke afdracht een wettelijk vastgesteld bedrag aan kosten in rekening mag brengen. 

Er zijn voor mijn werknemer al meer beslagen gelegd, wat nu?

Het kan dat er al beslag is gelegd. Dit geeft u aan in het formulier dat bij het beslagdocument zit zoals u die van de deurwaarder heeft ontvangen. U blijft afdragen aan de coördinerende deurwaarder. Ook de hoogte van de inhouding verandert niet. De opvolgend deurwaarder zal zich op basis van uw verklaring melden bij deze coördinerende deurwaarder.  Deze zal de afdracht die hij van u ontvangt vervolgens moeten verdelen over alle aangemelde beslagleggers. De coördinerende deurwaarder zal u ook informeren over het verdere verloop en over het restant van het (totaal)bedrag.

Wat kan mijn werknemer nog doen?

Een beslag wordt doorgaans pas gelegd als er met uw werknemer geen oplossing is bereikt. Als het beslag eenmaal is gelegd zal dat niet worden ingetrokken door alsnog een regeling te treffen. De kosten zijn immers al gemaakt en als een nieuwe regeling alsnog niet wordt nagekomen zal de schuldeiser deze kosten opnieuw moeten maken. Het staat de schuldenaar uiteraard vrij om, buiten het beslag, de vordering geheel of gedeeltelijk te voldoen of zelf extra aflossingen te verrichten zodat het beslag sneller kan worden opgeheven. 

Uw werknemer ontvangt een afschrift van het gelegde beslag en van de door u afgegeven verklaring. Daarbij zit een uitgebreid informatieformulier en een kopie van onze berekening van de beslagvrije voet. Indien de werknemer van mening is dat de beslagvrije voet gebaseerd is op onjuiste of onvolledige gegevens dan kan deze, onder aanlevering van de juiste gegevens, een verzoek tot herberekening indienen bij de coördinerend deurwaarder.

Hoe kan ik als werkgever mijn werknemer helpen?

Als uw medewerker met schulden te maken heeft dan raakt dat ook u als werkgever. Allereerst wilt u natuurlijk het beste voor uw werknemers, maar de geldzorgen die een personeelslid heeft kunnen ook een negatief effect hebben op zijn of haar inzetbaarheid.

De middelen en mogelijkheden voor u als werkgever zijn beperkt, zeker als u pas in een heel laat stadium door uw werknemer wordt geïnformeerd. Rond schulden hangt nog steeds een groot taboe. Werknemers zijn vaak bang voor hun cariere of voor geroddel op de werkvloer. Maak binnen uw organisatie het thema Schulden bespreekbaar en zorg dat uw werknemer u zo vroeg mogelijk informeert. Benoem het onderwerp bijvoorbeeld af en toe op een werkoverleg zodat uw medewerkers in ieder geval weten hoe u erin staat.

Het platform Wijzer in geldzaken heeft in samenwerking met het Nibud een website gelanceerd waarop u veel tips kunt vinden om financiële problemen bij uw werknemer te signaleren en aan te pakken.

Als u specifieke vragen heeft zullen wij u binnen onze mogelijkheden helpen. Laat het ons weten via werkgever@korenhofdeurwaarders.nl

 

 

Waar kan ik mijn betalingen doen?

U kunt uw betalingen doen via IDEAL , meer informatie vindt u hier

Wilt u de gelden zelf overmaken, dan kunt u dit doen op één van onderstaande derdengeldrekeningen
t.n.v. Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders te 's-Gravenhage.
ABN-AMRO     NL27ABNA0414599608
ING                 NL97INGB0658462598
Rabobank        NL73RABO0144481308

Wij verzoeken u de gelden altijd over te maken onder vermelding van het betreffende dossiernummer
of het burger service nummer (BSN). 

Wat is ‘betekenen’?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een beslag of een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. Als er niemand aanwezig is om het document in ontvangst te nemen of als de ontvangst wordt geweigerd laat de deurwaarder het stuk toch achter in een speciale envelop. Op deze envelop staat onder andere "Inhoud Direct Lezen"  en het adres van de deurwaarder. Omdat de gerechtsdeurwaarder een door de Kroon benoemde ambtenaar is staat door zijn betekening vast dat het stuk correct is bezorgd. Een dagvaardingsprocedure begint dan ook op de dag dat de deurwaarder de dagvaarding betekend. Ook als er niemand aanwezig is of als het stuk geweigerd wordt.

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met maatregelen?

De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de schuldenaar, om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?