algemeen

u moet betalen & werkgevers

opdrachtgevers

advocatuur & notariaat

vragen & antwoorden

algemeen:

Hoe kan ik Korenhof en Partners bereiken?


U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag, van 08:15 tot 12:00 uur en van 13:30  tot 16:00 uur op het nummer 070 3836100.

Ons kantoor (balie) is geopend van 08:00 tot 16:00 uur,  gevestigd op het adres Laan van Waalhaven 279 (2497 GL) te Den Haag. 

U kunt bij ons zowel contant als per pin betalen.

Als u ons direct wil e-mailen kunt u hier klikken. 


 

Waar kan ik mijn betalingen doen?

U kunt uw betalingen doen via IDEAL , meer informatie vindt u hier

Wilt u de gelden zelf overmaken, dan kunt u dit doen op één van onderstaande derdengeldrekeningen
t.n.v. Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders te 's-Gravenhage.
ABN-AMRO     NL27ABNA0414599608
ING                 NL97INGB0658462598
Rabobank        NL73RABO0144481308

Wij verzoeken u de gelden altijd over te maken onder vermelding van het betreffende dossiernummer
of het burger service nummer (BSN). 

Wat valt er onder ambtshandelingen?

Een deurwaarder kan ambtshandelingen en andere handelingen verrichten. Wat ambtshandelingen zijn, is opgenomen in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet:

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Op welke tijden mogen ambtshandelingen worden uitgevoerd?


Een deurwaarder mag zonder speciale toestemming geen ambtshandelingen uitvoeren tussen 8 uur ‘s avonds en 7 uur ’s ochtends. Dit geldt ook voor zondagen en algemeen erkende feestdagen. De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag (1e paasdag is altijd een zondag), tweede pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag), Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en eerste en tweede kerstdag.

Daarnaast kan een dag als een ‘gelijkgestelde dag’ worden aangemerkt. Deze gelijkstelling heeft tot gevolg dat die dagen met betrekking tot de berekening van termijnen in wetten en algemene maatregelen van bestuur als algemeen erkende feestdagen worden beschouwd. Dit betekent dat een termijn die op één van die dagen eindigt wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag is.

Bekijk het Koninklijk Besluit hier.


Andere handelingen en uitzonderingen

Op de dagen en uren dat de deurwaarder geen ambtshandelingen mag verrichten staat het werk niet stil. Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel doen. Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Bijvoorbeeld wanneer een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moét worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Goede Vrijdag moet worden gelegd, omdat een olietanker waarop het beslag moet komen alleen die dag in Nederland is.

 

Mag de deurwaarder de vordering overnemen door factoring?

Nee, dat mag niet.

De deurwaarder werkt doorgaans in opdracht en voor rekening van de schuldeiser maar houdt bij al zijn handelingen wel de belangen van de schuldenaar in het oog. Dat is ook logisch want de deurwaarder heeft onder het Nederlands recht bij uitsluiting het recht om vergaande maatregelen te nemen zoals het opvragen van inkomstenbronnen en het leggen van beslag. De deurwaarder is dus niet onpartijdig maar wel onafhankelijk. Daarom mag de deurwaarder geen vorderingen opkopen, meedoen aan factoringconstructies of op enig andere manier een rechtstreeks belang krijgen bij de vordering.  

Daarnaast is het de vraag of factoring altijd het meest voordelig uitpakt voor de schuldeiser. Aan factoring zijn doorgaans zoveel voorwaarden verbonden dat risicovolle debiteuren buiten de deal vallen of alleen tegen een hoge premie worden overgenomen. Zo betaalt de schuldeiser premie over vorderingen die met een goede incasso aanpak wellicht wel volledig kunnen worden geïnd. Wij kijken graag eens vrijblijvend met u mee naar uw factoringcontract om het vergelijk te maken met de Korenhof en Partners incasso aanpak