algemeen

u moet betalen & werkgevers

opdrachtgevers

advocatuur & notariaat

vragen & antwoorden

verenigingen:

Wat is griffierecht?

Griffierecht is de bijdrage in de kosten van de rechtspraak als een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Het zijn kosten die de rechtbank in rekening brengt.  Het zijn dus geen deurwaarderskosten.  De hoogte van het griffierecht wordt periodiek aangepast door het Ministerie van Justitie.  

Griffierecht moet door de partij die de zaak wil laten dienen vooraf worden betaald aan de griffier van het gerecht waar de zaak dient. De hoogte van het griffierecht is o.a. afhankelijk van

  • het gerecht waar een zaak moet dienen
  • de hoogte van de vordering
  • of de schuldeiser een rechtspersoon of een natuurlijk persoon is

Als de deurwaarder de dagvaarding bij de griffie van de rechtbank indient krijgt hij een nota voor het griffierecht en zorgt hij voor tijdige betaling. De partij die van de rechter ongelijk krijgt zal ook worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Het griffierecht wordt daarmee onderdeel van de proceskosten.

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

Wat valt er onder ambtshandelingen?

Een deurwaarder kan ambtshandelingen en andere handelingen verrichten. Wat ambtshandelingen zijn, is opgenomen in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet:

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Werkt Korenhof en Partners op No Cure No Pay basis?

Nee, Korenhof en Partners werkt niet op No Cure No Pay basis. Maar in de markt doet eigenlijk niemand dat want gratis? dat bestaat niet.

Veel NCNP contracten zijn op basis van dure abonnementen of melden in de kleine lettertjes dat er toch nog kosten zijn als een incasso niet slaagt. Ook is vaak een randvoorwaarde dat de incassant een zaak terug mag geven als de schuldenaar de vordering betwist. Uiteindelijk moet ook het incassowerk worden betaald.

Korenhof en Partners werkt met transparante tarieven op basis van goede afspraken met u als klant. De gemaakte kosten worden waar maar enigzins mogelijk verhaald op de schuldenaar. Zo krijgt u een maximale inzet en komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Wij kijken met alle plezier eens naar uw NCNP contract om een vergelijking te maken met die kosten en baten van onze dienstverlening.

Is er een minimum aan het te vorderen bedrag?

Het eenvoudige antwoord is: nee.

De hoogte van het bedrag is niet bepalend voor een succesvolle incasso. Daarbij is die hoogte relatief. Verenigingen draaien op contributie. Dit zijn vaak relatief lage bedragen maar de ontvangst ervan is wel van groot belang voor het voortbestaan van de club. Voor oveheidsinstellingen kan de hoogte van de vordering van ondergeschikt belang zijn aan het maatschappelijk belang dat met de inning is gemoeid. Maar ook voor MKB ondernemingen kan het om een principe kwestie gaan.

Korenhof en Partners kijkt voor de beoordeling of uw zaak kans van slagen heeft dan ook niet naar de hoogte van de vordering maar of wij denken of u judidisch in uw recht staat én of wij denken dat de vordering verhaald kan worden. Daarbij maken we een plan van aanpak voor de minnelijke, en voor de gerechtelijke fase. De kosten stemmen wij daarbij zoveel mogelijk af op de hoogte van uw vordering om daarmee uw kostenrisico zo laag mogelijk te houden. Uiteraard geldt ook hier dat kosten zoveel als mogelijk verhaald worden op de schuldenaar.

Het kan dus zo zijn dat het kostenrisico niet in verhouding staat tot uw vordering, maar dat verschilt van geval tot geval. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te beoordelen.

Mag de deurwaarder de vordering overnemen door factoring?

Nee, dat mag niet.

De deurwaarder werkt doorgaans in opdracht en voor rekening van de schuldeiser maar houdt bij al zijn handelingen wel de belangen van de schuldenaar in het oog. Dat is ook logisch want de deurwaarder heeft onder het Nederlands recht bij uitsluiting het recht om vergaande maatregelen te nemen zoals het opvragen van inkomstenbronnen en het leggen van beslag. De deurwaarder is dus niet onpartijdig maar wel onafhankelijk. Daarom mag de deurwaarder geen vorderingen opkopen, meedoen aan factoringconstructies of op enig andere manier een rechtstreeks belang krijgen bij de vordering.  

Daarnaast is het de vraag of factoring altijd het meest voordelig uitpakt voor de schuldeiser. Aan factoring zijn doorgaans zoveel voorwaarden verbonden dat risicovolle debiteuren buiten de deal vallen of alleen tegen een hoge premie worden overgenomen. Zo betaalt de schuldeiser premie over vorderingen die met een goede incasso aanpak wellicht wel volledig kunnen worden geïnd. Wij kijken graag eens vrijblijvend met u mee naar uw factoringcontract om het vergelijk te maken met de Korenhof en Partners incasso aanpak

 

Kan een VVE iets tegen Airbnb doen?

Airbnb heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Vooral in grote steden worden steeds meer woningen en appartementen via dit platform verhuurd. Soms eenmalig maar ook steeds vaker permanent. Dat hoeft niet altijd tot problemen te leiden, maar in de praktijk ervaren buurtbewoners toch vaak overlast. Kan de VVE nu optreden tegen Airbnb-verhuur? 

Ja, dat kan. Uit een aantal recente uitspraken van de rechter blijkt dat een appartementseigenaar meestal niet zonder toestemming van de VVE zijn appartement mag verhuren aan toeristen. Als een meerderheid van de VVE tegen het verhuren via Airbnb is, dan mag het verhuren niet. Voorwaarde is wel dat in de splitsingsakte is opgenomen dat de appartementen een woonbestemming hebben. Gelukkig is dit in de meeste splitsingsakte zo opgenomen. Verhuur valt namenlijk onder bedrijfsmatige exploitatie en daar gelden  (naast de toestemming van de VVE) regels voor op het gebied van vergunningen, brandveiligheid etc. In veel splitsingsakte en VVE reglementen is zelfs een boetesysteem opgenomen als een appartement onrechtmatig wordt verhuurd. 

Korenhof en Partners denkt en kijkt graag met u mee als uw Vereniging van Eigenaars te maken krijgt met onrechtmatige Airbnb verhuur. 

Praktisch probleem is soms wel het bewijs dat een appartement stelselmatig via Airbnb of anderszins wordt verhuurd. Gelukkig heeft Korenhof en Partners ookdaar een oplossing voor. Op onze website leest u alles over de bewijsrapportage. 

Hoe stelt een VVE bewijs veilig?

Binnen een Vereniging van Eigenaars kunnen zich tussen de leden situaties voordoen waarbij de belangen verschillen of de meningen uiteen lopen. Veroorzaakt een van de eigenaren nu wel of geen overlast. Parkeert meneer Jansen van nummer 3 nu wel of niet zijn auto steeds op de plek van nummer 5. Wordt een appartement nu met regelmaat verhuurd of was het een eenmalige aktie. Heeft de renovatie van de balkons nu wel of niet tot scheuren in het plafond bij mevrouw Yildiz geleid. Zomaar wat praktijkvoorbeelden waarbij het goed is als de VVE een situatie door Korenhof en Partners laat vastleggen in een bewijsrapportage. 

Zo'n bewijsrapportage of proces-verbaal van constatering levert een sterk bewijsmiddel op voor de VVE. Korenhof en Partners kan bijvoorbeeld voordat werkzaamheden beginnen een zogenoemde nul-meting verrichten. Daarmee zijn schadeclaims vaak goed onderbouwd af te wijzen. Meer informatie vindt u verder op onze site.

 

Vereniging van Eigenaars of Vereniging van Eigenaren?

In de dagelijkse spreektaal worden de begrippen Vereniging van Eigenaars en Vereniging van Eigenaren vaak door elkaar gebruikt. Meestal bedoelt men dan de VVE, de vereniging van appartementseigenaren. Toch is er juridisch wel degelijk een verschil. 

De Vereniging van Eigenaars, ofwel de VVE of VvE, bestaat uit de eigenaren van onroerend goed dat gesplitst is in appartementen. De leden van een VVE zijn eigenaar van een appartementsrecht. Ieder lid heeft het exclusieve gebruiksrecht op zijn prive gedeelte (etage, kelder, parkeerplek). Hij heeft het gezamenlijke gebruiksrecht op de gemeenschappelijke gedeelten (binnentuin, lift, trappenhuis). De VVE is bedoeld voor het beheer en onderhoud van het gebouw. De VVE is gebaseerd op een wettelijke regeling (boek 5 BW). Lidmaatschap is verplicht. 

De vereniging van Eigenaren komt voor bij bijvoorbeeld vakantie- of bedrijfsparken. De leden zijn ieder eigenaar van hun eigen onroerend goed en delen geen gemeenschappelijke gedeelten. Zij hebben wel een gemeenschappelijk belang, de exploitatie van het vakantiepark, en richten daarom zelf als eigenaren een vereniging op. Deze VVE ontstaat dus niet van rechtswege en lidmaatschap is in beginsel niet verplicht, alhoewel meestel met een kettingbeding wel is geregeld dat nieuwe eigenaren lid blijven. 

Meer uitleg over juridische haarkloverij? Bij Korenhof en Partners zijn we er gek op.