algemeen

u moet betalen & werkgevers

opdrachtgevers

advocatuur & notariaat

vragen & antwoorden

overheid:

Welke (incasso) kosten mag een gerechtsdeurwaarder rekenen bij een dwangbevel?

De regels voor een dwangbevel komen voort uit de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en zijn op onderdelen anders dan de regels bij vorderingen waarvoor de rechter een vonnis kan wijzen.

De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel gebeuren op kosten van degene tegen wie het dwangbevel zich richt (art. 4:120 lid 1 Awb).  Dat betekent dat de buitengerechtelijke (incasso) kosten voor het dwangbevel ook voor rekening komen van de gene tegen wie het dwangbevel zich richt. Volgens art. 1 van het Besluit Buitengerechtelijke kosten mogen deze kosten maximaal 15% zijn van de hoofdsom. Deze 15% zijn de invorderingskosten die u ziet staan in het document dat u van de deurwaarder heeft ontvangen en waarmee het dwangbevel aan u is betekend. Dit zijn dus andere regels dan bij normale consumentenvorderingen. De regels van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) zijn dan ook niet van toepassing bij dwangbevelen. Er hoeft niet eerst een zo genoemde 14-dagen brief te worden gestuurd en er is geen staffel of minimum bedrag voor de incassokosten.

De kosten van de betekening van het dwangbevel en de kosten voor de tenuitvoerlegging, bijvoorbeeld een beslaglegging, komen ook voor rekening van degene tegen wie het dwangbevel zich richt (art. 4:120 Awb). Voor de hoogte van deze kosten gelden de tarieven zoals vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Wat valt er onder ambtshandelingen?

Een deurwaarder kan ambtshandelingen en andere handelingen verrichten. Wat ambtshandelingen zijn, is opgenomen in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet:

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Werkt Korenhof en Partners op No Cure No Pay basis?

Nee, Korenhof en Partners werkt niet op No Cure No Pay basis. Maar in de markt doet eigenlijk niemand dat want gratis? dat bestaat niet.

Veel NCNP contracten zijn op basis van dure abonnementen of melden in de kleine lettertjes dat er toch nog kosten zijn als een incasso niet slaagt. Ook is vaak een randvoorwaarde dat de incassant een zaak terug mag geven als de schuldenaar de vordering betwist. Uiteindelijk moet ook het incassowerk worden betaald.

Korenhof en Partners werkt met transparante tarieven op basis van goede afspraken met u als klant. De gemaakte kosten worden waar maar enigzins mogelijk verhaald op de schuldenaar. Zo krijgt u een maximale inzet en komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Wij kijken met alle plezier eens naar uw NCNP contract om een vergelijking te maken met die kosten en baten van onze dienstverlening.

Is er een minimum aan het te vorderen bedrag?

Het eenvoudige antwoord is: nee.

De hoogte van het bedrag is niet bepalend voor een succesvolle incasso. Daarbij is die hoogte relatief. Verenigingen draaien op contributie. Dit zijn vaak relatief lage bedragen maar de ontvangst ervan is wel van groot belang voor het voortbestaan van de club. Voor oveheidsinstellingen kan de hoogte van de vordering van ondergeschikt belang zijn aan het maatschappelijk belang dat met de inning is gemoeid. Maar ook voor MKB ondernemingen kan het om een principe kwestie gaan.

Korenhof en Partners kijkt voor de beoordeling of uw zaak kans van slagen heeft dan ook niet naar de hoogte van de vordering maar of wij denken of u judidisch in uw recht staat én of wij denken dat de vordering verhaald kan worden. Daarbij maken we een plan van aanpak voor de minnelijke, en voor de gerechtelijke fase. De kosten stemmen wij daarbij zoveel mogelijk af op de hoogte van uw vordering om daarmee uw kostenrisico zo laag mogelijk te houden. Uiteraard geldt ook hier dat kosten zoveel als mogelijk verhaald worden op de schuldenaar.

Het kan dus zo zijn dat het kostenrisico niet in verhouding staat tot uw vordering, maar dat verschilt van geval tot geval. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te beoordelen.

Mag de deurwaarder de vordering overnemen door factoring?

Nee, dat mag niet.

De deurwaarder werkt doorgaans in opdracht en voor rekening van de schuldeiser maar houdt bij al zijn handelingen wel de belangen van de schuldenaar in het oog. Dat is ook logisch want de deurwaarder heeft onder het Nederlands recht bij uitsluiting het recht om vergaande maatregelen te nemen zoals het opvragen van inkomstenbronnen en het leggen van beslag. De deurwaarder is dus niet onpartijdig maar wel onafhankelijk. Daarom mag de deurwaarder geen vorderingen opkopen, meedoen aan factoringconstructies of op enig andere manier een rechtstreeks belang krijgen bij de vordering.  

Daarnaast is het de vraag of factoring altijd het meest voordelig uitpakt voor de schuldeiser. Aan factoring zijn doorgaans zoveel voorwaarden verbonden dat risicovolle debiteuren buiten de deal vallen of alleen tegen een hoge premie worden overgenomen. Zo betaalt de schuldeiser premie over vorderingen die met een goede incasso aanpak wellicht wel volledig kunnen worden geïnd. Wij kijken graag eens vrijblijvend met u mee naar uw factoringcontract om het vergelijk te maken met de Korenhof en Partners incasso aanpak