algemeen

u moet betalen & werkgevers

opdrachtgevers

advocatuur & notariaat

vragen & antwoorden

u moet betalen:

Hoe kan ik Korenhof en Partners bereiken?


U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag, van 08:15 tot 12:00 uur en van 13:30  tot 16:00 uur op het nummer 070 3836100.

Ons kantoor (balie) is geopend van 08:00 tot 16:00 uur,  gevestigd op het adres Laan van Waalhaven 279 (2497 GL) te Den Haag. 

U kunt bij ons zowel contant als per pin betalen.

Als u ons direct wil e-mailen kunt u hier klikken. 


 

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

Waar kan ik mijn betalingen doen?

U kunt uw betalingen doen via IDEAL , meer informatie vindt u hier

Wilt u de gelden zelf overmaken, dan kunt u dit doen op één van onderstaande derdengeldrekeningen
t.n.v. Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders te 's-Gravenhage.
ABN-AMRO     NL27ABNA0414599608
ING                 NL97INGB0658462598
Rabobank        NL73RABO0144481308

Wij verzoeken u de gelden altijd over te maken onder vermelding van het betreffende dossiernummer
of het burger service nummer (BSN). 

Ik wil een betalingsregeling treffen

Als u een voorstel wilt doen kunt u hier een regelingsformulier downloaden.

Wanneer u een verzoek doet tot het treffen van een betalingsregeling moet de gerechtsdeurwaarder dit verzoek voorleggen aan zijn opdrachtgever. Pas wanneer de opdrachtgever akkoord gaat, kan de gerechtsdeurwaarder met de regeling instemmen. De opdrachtgever is niet verplicht op het verzoek in te gaan. Het doen van een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling heeft geen invloed op de bevoegdheid van de schuldeiser om het gerechtelijk traject in te gaan.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn inkomsten?

Als u door de rechter bent veroordeeld tot betalen of als een daartoe bevoegde (semi-) overheidsinstelling een dwangbevel tegen u heeft uitgevaardigd (bijvoorbeeld  Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het CJiB of DUO) en dit vonnis of dwangbevel (titel) is aan u betekend, mag de deurwaarder die daarvoor van de schuldeiser de titel heeft verkregen tot tenuitvoerlegging of executie overgaan. De deurwaarder mag daarbij beslag leggen op al uw "vermogensbestandsdelen". Of te wel, alles wat van u is en wat in geld is uit te drukken. Dat kan zijn op uw auto of inboedel, op het tegoed van uw bankrekening, op uw koopwoning, maar ook op uw inkomen.

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.

Ik denk dat de beslagvrije voet niet goed is berekend, wat nu?

De beslagvrije voet wordt berekend op basis van de gegevens die bij de deurwaarder bekend zijn. De deurwaarder krijgt deze informatie door te informeren bij het UWV en in sommige gevallen bij uw werkgever of uitkerende instantie. Als het beslag is gelegd ontvangt u daarvan een kopie. Daarbij zit ook een duidelijke uitleg en een berekening van de (op dat moment bepaalde) beslagvrije voet. 

Als u denkt dat de beslagvrije voet niet goed is berekend kunt u bij de deurwaarder een verzoek indienen voor een her-berekening.

De beslagvrije voet is opnieuw berekend, heb ik recht op teruggave?

De beslagvrije voet wordt berekend op basis van de gegevens die bij de deurwaarder bekend zijn. U heeft zelf een verantwoordelijkheid om eventuele onjuistheden dan wel structurele wijzigingen door te geven.

De beslagvrije voet wordt ten hoogste voor een maand met terugwerkende kracht aangepast. Verder geldt dat de deurwaarder alleen geld kan terugbetalen dat hij nog in kas heeft. Op basis van beroepsregels en contractsafspraken zal de deurwaarder geïnde gelden doorgaans binnen 2 à 4 weken aan de schuldeiser afdragen zodat ook daarna een aangepaste beslagvrije voet niet met terugwerkende kracht kan worden toegepast.

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met een schuldeiser te komen. Lukt dat niet, dan biedt de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een mogelijkheid een schuldenvrije toekomst te bereiken. Meer informatie over de Wsnp vindt u op de website van de Wsnp en de website van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). 

Welke incassokosten mag de deurwaarder in rekening brengen?

Welke incassokosten de deurwaarder in rekening mag brengen hangt af van de hoogte van de hoofdsom. 
Incassokosten (ook wel buitengerechtelijke kosten), zijn een soort schadevergoeding voor de schuldeiser voor de kosten die hij in redelijkheid heeft moeten maken om een schuldenaar buiten de rechter tot betaling te bewegen.

Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag. Naast de kosten voor het verrichten van ambtshandelingen worden door de gerechtsdeurwaarder ook kosten gemaakt voor het verrichten van werkzaamheden in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase; de incassowerkzaamheden. Sinds 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten voor consumenten wettelijk bepaald. Dit is geregeld in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

Welke (incasso) kosten mag een gerechtsdeurwaarder rekenen bij een dwangbevel?

De regels voor een dwangbevel komen voort uit de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en zijn op onderdelen anders dan de regels bij vorderingen waarvoor de rechter een vonnis kan wijzen.

De betekening en de tenuitvoerlegging van het dwangbevel gebeuren op kosten van degene tegen wie het dwangbevel zich richt (art. 4:120 lid 1 Awb).  Dat betekent dat de buitengerechtelijke (incasso) kosten voor het dwangbevel ook voor rekening komen van de gene tegen wie het dwangbevel zich richt. Volgens art. 1 van het Besluit Buitengerechtelijke kosten mogen deze kosten maximaal 15% zijn van de hoofdsom. Deze 15% zijn de invorderingskosten die u ziet staan in het document dat u van de deurwaarder heeft ontvangen en waarmee het dwangbevel aan u is betekend. Dit zijn dus andere regels dan bij normale consumentenvorderingen. De regels van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) zijn dan ook niet van toepassing bij dwangbevelen. Er hoeft niet eerst een zo genoemde 14-dagen brief te worden gestuurd en er is geen staffel of minimum bedrag voor de incassokosten.

De kosten van de betekening van het dwangbevel en de kosten voor de tenuitvoerlegging, bijvoorbeeld een beslaglegging, komen ook voor rekening van degene tegen wie het dwangbevel zich richt (art. 4:120 Awb). Voor de hoogte van deze kosten gelden de tarieven zoals vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de envelop de vermelding dat de geadresseerde niet op het adres woonachtig is. Indien u vaak post ontvangt voor mensen die niet op uw adres wonen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog op uw adres staat ingeschreven

Wat is een exploot?

Een exploot (oude schrijfstijl exploit) is een door de gerechtsdeurwaarder opgestelde en ondertekende akte. In deze akte staat het verslag van de deurwaarder van het betekenen, ofwel het officieel overhandigen of achterlaten, van bijvoorbeeld een dagvaarding, een vonnis of een beslag. Het exploot is het bewijsstuk dat iemand officieel in kennis is gesteld van dat gerechtelijk stuk. Als de deurwaarder iemand ter plaatse spreekt, dan maakt hij daarvan melding op het exploot. Als de deurwaarder niemand aantreft aan wie hij op een rechtsgeldige manier het stuk kan overhandigen, dan laat hij het stuk toch achter maar dan in een speciale envelop. Op deze envelop staat in ieder geval "Inhoud Direct Lezen" en de naam en het adres van de deurwaarder.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Een gerecht is bijvoorbeeld de kantonrechter of de voorzieningenrechter bij een kort geding. De dagvaarding wordt door de deurwaarder op verzoek van de eiser betekend aan de gedaagde. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat. Ook staat in de dagvaarding wat een gedaagde kan doen als hij het niet met de vordering eens is. De procedure begint dus al op het moment van de betekening van de dagvaarding en niet pas op de eerste zittingsdag. 

De zitting kan meestal nog worden voorkomen door vóór de eerste zittingsdag bij de deurwaarder de hele vordering, inclusief de kosten tot dan toe te betalen. Als de zitting doorgaat komt in ieder geval nog het griffierecht bij de vordering. Het griffierecht zijn de administratiekosten die bijvoorbeeld de kantonrechter in rekening brengt om een zaak te behandelen. Griffierecht zijn dus niét de kosten van de deurwaarder.

Wat is ‘betekenen’?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een beslag of een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. Als er niemand aanwezig is om het document in ontvangst te nemen of als de ontvangst wordt geweigerd laat de deurwaarder het stuk toch achter in een speciale envelop. Op deze envelop staat onder andere "Inhoud Direct Lezen"  en het adres van de deurwaarder. Omdat de gerechtsdeurwaarder een door de Kroon benoemde ambtenaar is staat door zijn betekening vast dat het stuk correct is bezorgd. Een dagvaardingsprocedure begint dan ook op de dag dat de deurwaarder de dagvaarding betekend. Ook als er niemand aanwezig is of als het stuk geweigerd wordt.

Wat is griffierecht?

Griffierecht is de bijdrage in de kosten van de rechtspraak als een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Het zijn kosten die de rechtbank in rekening brengt.  Het zijn dus geen deurwaarderskosten.  De hoogte van het griffierecht wordt periodiek aangepast door het Ministerie van Justitie.  

Griffierecht moet door de partij die de zaak wil laten dienen vooraf worden betaald aan de griffier van het gerecht waar de zaak dient. De hoogte van het griffierecht is o.a. afhankelijk van

  • het gerecht waar een zaak moet dienen
  • de hoogte van de vordering
  • of de schuldeiser een rechtspersoon of een natuurlijk persoon is

Als de deurwaarder de dagvaarding bij de griffie van de rechtbank indient krijgt hij een nota voor het griffierecht en zorgt hij voor tijdige betaling. De partij die van de rechter ongelijk krijgt zal ook worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Het griffierecht wordt daarmee onderdeel van de proceskosten.

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

Wat is nasalaris?

De partij die van de rechter ongelijk krijgt zal ook worden veroordeeld om de proceskosten te betalen. Deze kosten bestaan doorgaans uit:

  • de kosten van de dagvaarding
  • eventuele kosten van een conservatoir beslag
  • het griffierecht
  • salaris voor de gemachtigde

De gemachtigde is de deurwaarder of advocaat die namens de schuldseiser de rechtszaak behandelt. Het salaris wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de vordering door middel van een puntenstelsel. Voor elke processtap wordt een punt salaris berekend. Ook na de uitspraak zijn er nog kosten die onder het salaris van de gemachtigde vallen. Deze kosten zijn nog niet opgeteld in de proceskostenveroordeling. De kosten zijn onder meer bedoeld voor het verwerken en bestuderen van het vonnis en voor het bespreken van het vonnis met de cliënt. Om onnodige discussies over het nasalaris te voorkomen is door het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren (LOVC) een zogenaamd liquidatietarief bepaald voor de hoogte van het nasalaris.  Het maximum is de helft van het toegewezen salaris. 

De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

De gerechtsdeurwaarder kan u uitleg geven over hetgeen in de dagvaarding vermeld staat. Belangrijk om te weten is in ieder geval dat wanneer u het oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis u zich kunt verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen, want ik ben verhuisd. Is de dagvaarding wel rechtsgeldig uitgebracht?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of u uw adreswijziging tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser. De gerechtsdeurwaarder is verplicht om binnen veertien dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding het adres van de geadresseerde te controleren in de gemeentelijke basisadministratie

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met maatregelen?

De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de schuldenaar, om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat hij in de toekomst zal overgaan tot bijvoorbeeld beslaglegging wanneer betaling uitblijft.

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur niet zelf het huis ontruimt, mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn, worden ook daaruit gezet. Aangetroffen dieren zijn net als goederen die uit de woning worden verwijderd, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Het beslag op uw goederen kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder. Het is in ieder geval altijd verstandig contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om de situatie te bespreken. U bent als ouder of voogd niet zonder meer aansprakelijk voor de schulden van uw minderjarige kinderen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de manier waarop de schuld is ontstaan; door een aankoop, door schade of een boete. De leeftijd van uw kind speelt ook een rol.

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Het uitgangspunt is dat een gerechtsdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder echter niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (artikel 119 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek). Indien beslag op uw goederen wordt aangezegd, is het verstandig contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor voordat de beslaglegging plaatsvindt.

Op welke tijden mogen ambtshandelingen worden uitgevoerd?


Een deurwaarder mag zonder speciale toestemming geen ambtshandelingen uitvoeren tussen 8 uur ‘s avonds en 7 uur ’s ochtends. Dit geldt ook voor zondagen en algemeen erkende feestdagen. De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag (1e paasdag is altijd een zondag), tweede pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag), Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en eerste en tweede kerstdag.

Daarnaast kan een dag als een ‘gelijkgestelde dag’ worden aangemerkt. Deze gelijkstelling heeft tot gevolg dat die dagen met betrekking tot de berekening van termijnen in wetten en algemene maatregelen van bestuur als algemeen erkende feestdagen worden beschouwd. Dit betekent dat een termijn die op één van die dagen eindigt wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag is.

Bekijk het Koninklijk Besluit hier.


Andere handelingen en uitzonderingen

Op de dagen en uren dat de deurwaarder geen ambtshandelingen mag verrichten staat het werk niet stil. Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel doen. Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Bijvoorbeeld wanneer een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moét worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Goede Vrijdag moet worden gelegd, omdat een olietanker waarop het beslag moet komen alleen die dag in Nederland is.

 

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?